Utbyggnad av VA-infrastruktur

Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig för att nya bostadsområden ska kunna byggas.

Området som ska projekteras är en sträckning mellan södra Ås och Dvärsätt, en del av det så kallade Stråket-området. Nya huvudledningar för både vatten och avlopp ska byggas eftersom de befintliga inte har kapacitet för fler anslutningar. Ledningsnät ska läggas både på sjöbotten och under jord.

Projekteringen startade upp under oktober 2020 och kommer att pågå under drygt ett och ett halvt år. Arbetet utförs av företaget AFRY som kommunen har ramavtal med.

Aktuella projekteringsarbeten

Vissa aktiviteter inom projektet har AFRY redan startat upp eller kommer att startas inom de närmsta veckorna. Berörda markägare kommer att kontaktas personligen.

  • Borrvagnar ute för geoteknisk utredning av deletapper, i första skedet på kommunal mark
  • Geotekniska utredningar av resterande delsträckor fortsätter sedan under hösten och vintern
  • Undersökning och kartläggning av sjöbotten, lodning görs från båt
  • Mättekniker är ute och mäter in föremål, byggnader, asfalt, staket och liknande som finns utmed planerade sträckningar – start under hösten och pågår i första skedet tills marken blir snötäckt
  • En kulturvärdesinventering och en fältinventering har inletts

Frågor och svar om marklösen

Frågor och svar om marklösen

Här samlar vi de vanligaste frågorna kring marklösen och svaren på dem. Sidan kompletteras allt efter som frågor dyker upp. Hittar du inte det du undrar över kan du ställa din fråga via mejl:


va-utbyggnad@krokom.se


Hur går processen med marklösen till?

För att få tillgång till marken som krävs för genomförande av VA-ledningen avser kommunen i första hand att försöka nå överens­kommelser med de enskilda fastig­hetsägare som berörs av ett intrång. Det är kommunens konsult AFRY ansvarar för denna process.


Överenskommelsen reglerar intrång, eventuell servitutsupplåtelse, er­sättningar och eventuella övriga villkor. För att sedan rent juridiskt genomföra detta avtal så krävs en lantmäteriförrättning.

Om ingen överenskommelse träffas mellan kommunen och fastighets­ägaren ansöker kommunen om lantmäteriförrättning hos lantmäteriet. Detta innebär att en lantmätare prövar intrånget mot detaljplanen, värderar ersättningen och beslutar om tillträde för kommunen att anlägga VA-ledningen.


Hur går möten till och hur sker överenskommelser?

Kommunens konsult AFRY avser att på varje enskild fastighet där intrång sker, antingen där mark ska lösas in från en fastighet eller där servitut för VA-ledning ska upprättas, sätta ut träkäppar för att markera; dels be­fintlig gräns, dels gräns för intrånget och dels gräns för servitut.


När gränserna markerats på marken med träkäppar ska enskilt möte hållas på plats med varje fastighetsägare för att gå igenom intrånget, ersättnings­frågor, återställning med mera.


Inför dessa möten kommer ett separat brev att skickas ut till berörda fastighetsägare med en utsatt tid för när kommunens representanter är på plats vid respektive fastighet.


Efter detta möte sammanställs genomgångna frågor och ett förslag till överenskommelse tas fram av kommunens representanter. Om överenskommelse träffas mellan parterna lämnar kommunen denna vidare till lantmäteriet för genom­förande av avtalet.


Hur mycket får jag betalt och när?

Kommunen följer Expropriationslagen. Det innebär att värdeminskningen plus ett schablontillägg om 25 procent utgör ersättning för intrånget (påverkan på din fastighet).

I varje enskild värdering måste det göras en enskild bedömning så att intrångsersättningen blir så korrekt som möjligt. Utdrag Expropriations­lagens 4 kap 1 § 2 stycket

”Därut­över ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 25 procent av marknadsvärdet respektive marknadsvärde­minskningen…”

Detta medför att ett påslag om 25 procent görs på den intrångs­ersättning som beräknats enligt ovan. Påslaget görs för att kompensera för att expropriationen i sig inte i grunden sker på frivillig väg. Påslaget läggs på värderingen enligt ovan oberoende på om överenskommelse träffas mellan parterna eller om tvångsbeslut meddelas av lantmäteriet.


Vad händer med min trädgård, buskar och plattor mm, så kallade tomtanläggningar, när de rivs upp och det blir fula spår?

Värderingen av marginalvärden enligt ovanstående regler omfattar i regel ”normal tomtmark”, till exempel gräsbevuxen mark. Finns exempelvis träd, staket, grindstolpar etcetera inom mark som ska lösas in från fastigheten eller inom släntområdet värderas dessa för sig såsom tomtanläggningar.


Tomtanläggningar värderas utifrån Lantmäteriets värdetabeller och ersättningen sätts efter vilken värdeinverkan en anläggning bedöms ha på fastighetens marknadsvärde. Ersättning för tomtanläggningar räknas som en del av intrångs­ersättningen varpå ett påslag om 25 procent på ersättningen görs även för denna ersättningspost.

Om överenskommelse träffas mellan parterna ersätts alla tomtanlägg­ningar utifrån värderingen, medan endast tomtanläggningar som de facto tas bort ersätts vid en tvångs­förrättning utförd av lantmäteriet.


Kommer den ersättning jag får att beskattas?

Ja, sedan skiljer det sig om du som erhåller ersättning är enskild fastig­hetsägare eller näringsidkare.

Se broschyren "Beskattning av er­sättning för markintrång mm”. SKV 254 som du hittar på Skatteverkets hemsida.


Länk till Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHar du frågor eller synpunkter?

Undrar du något kring VA-utbyggnaden är du välkommen att ställa din fråga till oss via mejl.

 

e-post: va-utbyggnad@krokom.se