Utbyggnad av VA-infrastruktur

Illustration av en karta som visar en tänkt utbyggnad av vatten- och avlopp mellan Dvärsätt och Ås.

Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig för att nya bostadsområden ska kunna byggas.

Området som projekteras är en sträckning mellan södra Ås och Dvärsätt, en del av det så kallade Stråket-området. Nya huvudledningar för både vatten och avlopp ska byggas eftersom de befintliga inte har kapacitet för fler anslutningar. Ledningsnät ska läggas både på sjöbotten och under jord.

Projekteringen startade upp under oktober 2020 och kommer att pågå under drygt ett och ett halvt år. Arbetet utförs av företaget AFRY som kommunen har ramavtal med.

Aktuellt

Geotekniska arbeten i fält pågår hösten 2022
Under kommande veckor kommer kommunens teknikkonsult, AFRY, vara ute i fält för att provborra utmed den tänkta ledningsdragningen för etapp 7.

Etapp 7 är en del i den VA-utbyggnad som sträcker sig från södra Ås till Hissmofors.

Provborrningen är nödvändig för att teknikkonsulten ska kunna inhämta platsspecifika uppgifter om jordförhållanden och avstånd till berg.

Informationen används sedan för att optimera ledningsdragningen och för att klargöra förutsättningarna för kommande entreprenad.

Provpunkterna är bestämda i förväg och de borras med en larvburen borrvagn. Dessa punkter markeras ut i förväg med käppar.

Om du ser en käpp, ta inte bort den!
Borrhålet blir ca 1dm i diameter. Djupet kan variera, som djupast ca 5 meter.

Hålet täcks igen efter provtagning.

Markägare utmed sträckan har blivit kontaktade. Ingen provborrning sker utan markägarens medgivande.

Har du frågor kring arbetet eller VA-utbyggnaden?
Kontakta projektgruppen på va-utbyggnad@krokom.se, eller via kommunens växel, 0640-161 00

 

Inmätningar av markhöjder från båt i närheten av land mellan Dvärsätt och Birka
Onsdag den 9 juni och eventuellt torsdag 10 juni kommer mättekniker från AFRY att göra inmätningar av markhöjder och andra föremål i närheten av land vid fyra olika punkter. Inmätningar kommer i första hand att ske från båt vid:

  • Pumpstationen i Dvärsätt
  • Gärdebacken
  • Ås båthamn
  • Gamla vattenverket i Birka

Det innebär att det kommer att det kommer att röra sig folk med instrument i båt i närheten av land på en sträcka mellan Dvärsätt och Birka. Mättekniker kommer även att behöva gå iland på vissa ställen och mäta in marken.

Anläggningsarbete i området Hektaren i Ås
I området Hektaren som ligger längs Nyhemsvägen i Ås kommer kommer nya VA-ledningar att anläggas för att koppla in ett nytt bostadsområde, Ås Ängar.

Arbetet startas upp under vecka 10, 2021 och inleds med skogsavverkning och därefter grävarbeten i området. Anläggningsarbetet beräknas vara klart i augusti 2021.

Informationsfilmer om VA-projektet

Tanken var att bjuda in till ett öppet hus där vi skulle berätta om projektet, varför det görs, hur det går till och samtidigt finnas på plats för att svara på frågor. Tyvärr satte coronapandemin käppar i hjulet för en sådan aktivitet. Vi har istället valt att göra tre filmer som ska ge dig en inblick i projektarbetet och vad som kommer att hända framöver.

Film nummer ett

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande berättar om de politiska besluten, befolkningsmålet och varför det är viktigt att utöka ledningsnätet. Cecilia Danebäck, projektledare beskriver projektorganisationen och hur arbetet planeras, styrs och koordineras.

Film nummer två

I den här filmen berättar Johan Jönsson, AFRY om hur projekteringsarbetet går till.

Film nummer tre

Magnus Pudas, AFRY berättar om processen med markåtkomst. Vad handlar det om och hur går det till.

Projekteringsarbeten

Vissa aktiviteter inom projektet har AFRY redan startat upp eller kommer att startas inom den närmsta tiden. Berörda markägare kommer att kontaktas personligen.

  • Borrvagnar ute för geoteknisk utredning av deletapper
  • Geotekniska utredningar av resterande delsträckor fortsätter sedan under hösten och vintern
  • Mättekniker är ute och mäter in föremål, byggnader, asfalt, staket och liknande som finns utmed planerade sträckningar – start under hösten 2020
  • Kulturvärdesinventering har genomförts och fältinventering har påbörjats

Frågor och svar om markåtkomst

Frågor och svar om markåtkomst

Här samlar vi de vanligaste frågorna kring markåtkomst och svaren på dem. Sidan kompletteras allt efter som frågor dyker upp. Hittar du inte det du undrar över kan du ställa din fråga via mejl:

va-utbyggnad@krokom.se

Hur går process­en med markåt­komst till?

Hur går process­en med markåt­komst till?

För att få tillgång till marken som krävs för genomför­ande av VA-ledningen avser kommunen i första hand att försöka nå överens­kommel­ser med de enskilda fastig­hetsägare som berörs av ett intrång. Detta arbete överlåter kommunen till sin konsult AFRY som ansvarar för denna process.

Överenskommelsen reglerar intrång, eventuell servituts­upplåtelse, er­sättningar och eventuella övriga villkor. För att sedan rent juridiskt genomföra detta avtal så krävs en lantmäteriförrätt­ning som kommunen ansöker om.

Om ingen överenskommelse träffas mellan kommunen och fastighets­ägaren prövar Lantmäteriet ersättning, tillträde och intrång inom ramen för lantmäteriförrättningen. Vidare prövar Lantmäteriet frågor som till exempel detaljplaner, fornminnen, strandskydd, naturvärden med mera, dessa frågor prövas oavsett om avtal finns eller inte. Sedan beslutar Lantmäteriet om tillträde för kommunen att anlägga VA-ledningen antingen med avtal som grund eller baserat på sin egen prövning.

Hur går möten till och hur sker över­ens­komm­el­ser?

Hur går möten till och hur sker överenskommelser?

Kommunens konsult AFRY avser att på varje enskild fastighet där intrång sker, antingen där mark ska lösas in från en fastighet eller där servitut för VA-ledning ska upprättas, sätta ut träkäppar för att markera; dels be­fintlig gräns, dels gräns för intrånget och dels gräns för servitut, detta sker i samband med den värdering som kommunen genomför med en oberoende auktoriserad värderingsman.

När värderingen är klar kommer kommunen att kontakta samtliga markägare för att tillsammans gå igenom värdering och övriga frågor som markägare kan ha. Vill markägare att vi möts på plats för att gemensamt diskutera så finns den möjligheten.

Efter detta möte samman­ställs genomgångna frågor och ett förslag till överens­kommelse tas fram av kommunens representanter. Om överenskommelse träffas mellan parterna lämnar kommunen denna vidare till lantmäteriet för genom­förande av avtalet.

Hur mycket får jag betalt och när?

Hur mycket får jag betalt och när?

Kommunen följer Expropria­tions­lagen. Det innebär att värdeminskningen plus ett schablontillägg om 25 procent utgör ersättning för intrånget (påverkan på din fastighet).

I varje enskild värdering måste det göras en enskild bedömning så att intrångs­ersättningen blir så korrekt som möjligt. Utdrag Expropriations­lagens 4 kap 1 § 2 stycket:

Därut­över ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 25 procent av mark­nads­värdet respektive marknadsvärde­minsk­ningen…

Detta medför att ett påslag om 25 procent görs på den intrångs­ersättning som beräknats enligt ovan. Påslaget görs för att kompensera för att expropriationen i sig inte i grunden sker på frivillig väg. Påslaget läggs på värder­ingen enligt ovan oberoende på om överenskommelse träffas mellan parterna eller om tvångsbeslut meddelas av Lantmäteriet. I de fall markägare är villiga att skriva på ett frivilligt avtal så kommer kommunen erbjuda ytterligare 25% i påslag.

Vad händer med min trädgård, buskar och plattor med mera, så kallade tomtanlägg­ningar, när de rivs upp och det blir fula spår?

Vad händer med min trädgård, buskar och plattor med mera, så kallade tomtanlägg­ningar, när de rivs upp och det blir fula spår?

Värderingen av marginal­värden enligt ovanstående regler omfattar i regel ”normal tomtmark”, till exempel gräsbevuxen mark. Finns exempelvis träd, staket, grindstolpar etcetera inom mark som ska lösas in från fastigheten eller inom släntområdet värderas dessa för sig såsom tomt­anläggningar.

Viktigt att ha med sig här är att enklare anläggningar så som till exempel enkla stolpar, mindre buskage mm som kan samexistera med ledningarna skall återställas och ersätts inte med pengar.

Större tomtanläggningar så som byggnader, trädäck, murar mm värderas utifrån Lantmäteriets värdetabeller och ersätt­ningen sätts efter vilken värdeinverkan en anläggning bedöms ha på fastighetens marknadsvärde. Ersättning för tomtanläggningar räknas som en del av intrångs­ersättningen som beskrivs i tidigare stycke tidigare nämnda på­slag om 25 procent på er­sättningen då görs även för denna ersättningspost.

Om överenskommelse träffas mellan parterna ersätts alla tomtanlägg­ningar utifrån värderingen, med kommunens extra 25%, även i de fall som hamnar inom ledningsrättsområdet men som inte behövs tas bort vid anläggandet ersätts, dock bör man känna till att om behov uppstår så kan dessa komma att tas bort i ett senare skede. Medan endast tomtanläggningar som de facto tas bort ersätts vid om frivilliga avtal kan träffas och Lantmäteriet bestämmer värderingen.

Kommer den ersättning jag får att beskattas?

Kommer den ersättning jag får att beskatt­as?

Ja, sedan skiljer det sig om du som erhåller ersättning är enskild fastig­hetsägare eller näringsidkare.

Se broschyren "Beskattning av er­sättning för markin­trång mm”. SKV 254 som du hittar på Skatteverkets hemsida.


Länk till Skatte­verkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om utbyggnad av VA-infrastruktur

Frågor och svar om utbyggnad av VA-infrastruktur

Här samlar vi de vanligaste frågorna kring utbyggnad av VA-infrastruktur och svaren på dem. Sidan kompletteras allt efter som frågor dyker upp. Hittar du inte det du undrar över kan du ställa din fråga via mejl:


va-utbyggnad@krokom.se


Varför bygger vi ut den kommunala vatten- och avloppsanläggningen mellan södra Ås och Dvärsätt?

Varför behöver den kommunala vatten- och avloppsanläggningen byggas ut mellan södra Ås och Dvärsätt?

Ett befolkningsmål för Krokoms kommun har antagits politiskt och för att möjliggöra byggnationer av bostäder, industrier och andra kommunala inrättningar som behövs för att uppnå målen krävs satsningar på kommunalt vatten och avlopp. Den befintliga VA-anläggningen har inte kapacitet för fler anslutningar.


Det betyder att kraven på vårt VA-nät också ökar. Både vad det gäller produktion av vatten, distribution i våra större ledningar och att nå nya områden med kommunalt vatten och avlopp.


Intresset att bo i aktuellt område är stort och vi har även flera så kallade omvandlingsområden inom området, det vill säga områden med enskilda vatten- och avloppslösningar och områden där många fritidshus byggs om till permanentboende. Det gör att påfrestningen på enskilda vattentäkter och avloppslösningar ökar. Kvaliteten på de enskilda avloppslösningarna i hela området varierar stort.


Stora delar av bebyggelsen omvandlingsområden ligger i grupper av bostäder. Det betyder att lagstiftningen kräver att kommunen löser VA-frågorna med kommunala lösningar.


Läs mer om omvandlingsområden i vattentjänstlagen:

 

Länk till vattentjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vad är ett verksamhetsområde?

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vattentjänstlagen (LAV) gäller. Kommunen ska inom det området tillhandahålla invånarna med kommunalt vatten och avlopp.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i verksamhetsområdet.


VA-huvudman och fastighetsägare har båda rättigheter och skyldigheter inom ett verksamhetsområde.


Vilka fastigheter som ska ingå i de blivande verksamhetsområdena för aktuell VA-utbyggnad är inte fastställt ännu. En utredning har påbörjats och pågår parallellt med projektering av huvudledningar.


Vad säger lagen?
Läs mer om verksamhetsområden i vattentjänstlagen, (LAV 2006:412)

När tas beslut om verksamhetsområde?

När tas beslut om verksamhetsområde?

Kommunfullmäktige tar normalt beslut om verksamhetsområde i samband med att entreprenaden för VA-utbyggnad i ett område upphandlas.

Vad kostar det att ansluta sig inom ett verksamhetsområde?

Vad kostar det att ansluta sig inom ett verksamhetsområde?

Anläggningsavgiften ska betalas av fastigheter inom fastställt verksamhetsområde och avgiften regleras utifrån den VA-taxa som gäller vid aktuell tidpunkt.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som sedan följer med fastigheten. När man sedan använder den kommunala anläggningen betalas en brukningsavgift som även den regleras i VA-taxan.

 

Länk till aktuell VA-taxa Pdf, 590.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Varför måste jag betala när det inte är jag som tagit beslutet?

Varför måste jag betala när det inte är jag som tagit beslutet?

Kommunen har skyldighet enligt lag att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter inom ett verksamhetsoråde får tillgång till vattentjänsterna. De kommunala vattentjänsterna är vatten, spillvattenavlopp och i vissa fall även dagvattenavlopp.

Ett verksamhetsområde kan omfatta en eller flera av de tre vattentjänsterna.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska betala anläggningsavgift enligt kommunens gällande VA-taxa i kommunen.

Får jag ansluta mig på det kommunala nätet om jag ligger utanför fastställt verksamhetsområde?

Får jag ansluta mig på det kommunala nätet om jag ligger utanför fastställt verksamhetsområde?

Ja, en sådan möjlighet kan finnas för din fastighet, men du måste själv ansöka om det. På vissa av de byggda ledningarna kan det finnas fasta anslutningspunkter. På andra är det en förhandlingsfråga om var inkoppling kan ske. Det är dock alltid VA-huvudmannen som fattar beslut kring möjlig anslutning. Du får sedan själv anlägga ledningar från din fastighet fram till huvudledningen.

 

Länk till ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det att ansluta en fastighet som hamnar utanför verksamhetsområde?

Vad kostar det att ansluta en fastighet som ligger utanför verksamhetsområde?

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet behöver du som ägare dra egna ledningar från den kommunala huvudledningen till den förbindelsepunkt som angetts av VA-huvudmannen. Du behöver också betala anläggningsavgift.

 

Vad som gäller för anslutning och användning av den kommunala anläggningen regleras i avtal mellan fastighetsägaren och VA-huvudman.

Vilka lagar och direktiv reglerar arbetet med VA-utbyggnad?

 Vem bygger ledningarna?


Vem bygger ledningarna?

Utredningar, projekteringar och entreprenader upphandlas var för sig enligt lagen om offentlig upphandling. Krokoms kommun har huvudansvaret för utbyggnaden.

Kan jag anlägga en ny enskild avloppsanläggning idag?

Kan jag anlägga en ny enskild avloppsanläggning idag?

Vid planerad utbyggnad av kommunalt VA är bygg- och miljönämnden återhållsamma att ge tillstånd för enskilda VA-lösningar. Men ibland kan en tillfällig lösning tillåtas.

Kom ihåg att alla avloppsanläggningar, oavsett om de är nya eller förbättrade, måste ha ett tillstånd. Kontakta alltid kommunen för frågor om tillstånd. 

Var placeras min förbindelsepunkt?

Var placeras min förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är den plats där kommunens ledningar kopplas samman med fastghetens ledningar. Förbindelsepunkten ska placeras i fastighetens omedelbara närhet. Det brukar i regel betyda cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Vad gäller när jag ska lägga ledningar inom den egna fastigheten?


Vad gäller när jag ska lägga ledningar inom den egna fastigheten?

Du som fastighetsägare har ansvar för alla arbeten på din tomt fram till förbindelsepunkten, även kostnader för VA-installationen och för eventuella tillstånd som du behöver söka. Det finns krav på utförande inom den egna fastigheten för att möjliggöra anslutning till den kommunala VA-anläggningen. Kontakta VA för anvisningar.

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Undrar du något kring VA-utbyggnaden är du välkommen att ställa din fråga till oss genom att fylla i formuläret.Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny