Projekt

Bo, trafik och miljö - pågående projekt

 1. Rapport av material i kontakt med dricksvatten

  Vatten från en vattentäkt till konsumenterna kommer i kontakt med olika material på vägen. Vatten under beredning i ett vattenverk passerar bassänger

 2. Krokoms centrum 2035

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 3. Utbyggnad av VA-infra­struk­tur i södra Krokom

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig

Bo, trafik och miljö - avslutade projekt

 1. Tillbyggnad av Ås Ridhus

  Nu är tillbyggnaden av Ås Ridhus klar. Under 2023 har arbete pågått för att bygga ut och färdigställa en tillbyggnad till Ås Ridhus om cirka 200 kvm

 2. Utställning av avfalls­plan och avfalls­föreskrifter

  Under november månad kan du lämna åsikter om avfalls­plan och avfallsföreskrifter innan de tas upp för beslut om antagande i kommun­fullmäktige.

 3. Tågstopp Nälden är klart

  Den nya stationen i Nälden är klar för invigning. Sedan i mars har arbetet pågått och nu är projektet i mål. Söndagen den 11 december stannar det

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny