Sanering av föroreningar i Hissmofors

Saneringsarbetet av kisaska och olja i området runt Hissmofors och Nyhedens skola i Krokom har inletts. Periodvis kommer arbetet medföra ökade transporter med lastfordon i området.

Under mitten av april påbörjades saneringen av kisaska och olja mellan brofästet och sågens stickspår på Hissmoforssidan av Indalsälven. Arbetena kommer bestå av schaktning av förorenade massor och uttransport till mottagningsanläggning.

I april-maj sanerades två mindre områden i Hissmofors närmare sågverket.

Saneringsarbetet har gjort ett semesteruppehåll fram till vecka 33. Då kommer sanering av kisaskan, vid busshållplatsen, mittemot Nyhedens skola att påbörjas. Under arbetena kommer det att finnas en tillfällig busshållplats i nära anslutning.

Kartan visar de områden där saneringar kommer att ske.

För ytterligare information, kontakta Johan Kjellgren på 072 719 20 86

Karta över området Krokom och Hissmofors där röda markeringar visar saneringsområden för kisaska