Sanering av föroreningar i Hissmofors

Nu inleds saneringsarbetet av kisaska och olja i området runt Hissmofors och Nyhedens skola i Krokom. Periodvis kommer arbetet medföra ökade transporter med lastfordon i området.

Under mitten av april påbörjas saneringen av kisaska och olja mellan brofästet och sågens stickspår på Hissmoforssidan av Indalsälven. Arbetena kommer bestå av schaktning av förorenade massor och uttransport till mottagningsanläggning.

I april-maj kommer två mindre områden i Hissmofors närmare sågverket att saneras. Runt den 15 maj kommer saneringen av kisaskan vid busshållplatsen vid Nyhedens skola att påbörjas. Under saneringsarbetena kommer det att finnas en tillfällig busshållplats i nära anslutning.

Kartan visar de områden där saneringar kommer att ske.

För ytterligare information, kontakta Johan Kjellgren på 072 719 20 86

Karta över området Krokom och Hissmofors där röda markeringar visar saneringsområden för kisaska