Bygglov

Här hittar du information om vad som gäller om olika former av bygg­projekt. Lovplikten är till för att kommunen bland annat ska ha möjligheten att pröva om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen och passar in i omgivningen.

Guide för bygglov och byggprocessen

Här är en enkel guide om bygglov och byggprocessen. I vissa fall är det svårt att förstå hur reglerna ska tolkas i det enskilda fallet. Bygg- och miljönämnden kan hjälpa dig med rådgivning, kontakta då Kundcenter.

Bygglov - steg för steg

Här kan du läsa hur bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov, till att du fått ett slutbesked. Söker du bygglov via vår e-tjänst så får du stöd efter vägen om vilka uppgifter och handlingar som krävs för ditt ärende.

1. Fråga byggnadsnämnden om du behöver bygglov

För att få reda på om du behöver bygglov för den åtgärd du planerar, ska du ta kontakt med byggnads­nämnden eller en tjänste­man på den för­valtning som lyder under byggnads­nämnden. Anser de att du kan behöva ett bygg­lov, kan du gå vidare och ansöka. Nämnden ska ge dig väg­ledning och råd i rimlig omfattning.

Kontakta kundcenter så hjälper de dig vidare.

2. Skicka in ansökan och alla handlingar

Det är hos byggnadsnämnden som du ansöker om bygglov. Ansökan ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna hand­lägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att hand­lingarna är korrekta och tydliga.

Hos oss kan du med fördel ansöka om bygglov via vår e-tjänst:

Söka bygglov och andra ärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontroll­ansvarig, KA. Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglag­stiftningens krav uppfylls. Kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nöd­vändiga kontroller utförs. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivnings­åtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan eftersom byggnads­nämnden är skyldig att besluta vem som ska vara kontroll­ansvarig när de beslutar om lovet.

Är du osäker på om det krävs en kontrollansvarig? Kontakta kundcenter så hjälper de dig att få svar på frågan.

3. Byggnadsnämnden gör en första granskning

Så snart som möjligt efter det att din ansökan kommit in till byggnads­nämnden ska de göra en första granskning av ärendet. Vid den första granskningen kontrolleras också om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Om ansökan är ofullständig ska byggnads­nämnden förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

4. Du får ett mottagningsbevis

När du har lämnat in din ansökan till byggnads­nämnden ska nämnden skicka skriftlig information till dig så snart som möjligt. Det kallas för mottagnings­bevis.

5. Byggnads­nämnden prövar din bygglovs­ansökan

När du ansöker om bygglov prövar byggnads­nämnden om eventuell detalj­plan eller områdes­bestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om.

Byggnadsnämnden prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ända­mål. Om den har en god form-, färg- och material­verkan och om den är till­gänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdes­bestämmelser, prövar byggnads­nämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Handläggningstiden för din ansökan börjar räknas när kompletta och god­kända handlingar har lämnats in:

 • Beslut om bygglov ges inom 10 veckor från det att ansökan är komplett.
 • Vid behov av komplettering räknas 10 veckor från det att kompletteringarna kommit in.

Byggnads­nämnden ska i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att ge synpunkter.

Logga in i e-tjänsten Mina bygg­ärenden och följ förloppetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Byggnadsnämnen beslutar om ditt bygglov

Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden avslå din ansökan.

När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra sakägare få reda på det. Det kan ske antingen genom delgivning eller genom ett meddelande. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga.

Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till kommunen. Skicka en underskriven överklagan per post till:

Krokoms kommun
Bygg- och miljöavdelningen
835 80 Krokom

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år. Eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

Har du använt våra e-tjänster så kan du följa processen under Mina byggärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Byggnadsnämnden håller ett tekniskt samråd

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd:

 • så länge ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
 • om du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

8. Du får ett startbesked

När du har fått ditt startbesked kan du, 4 veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen.

9. Byggnads­nämnden gör ett arbets­plats­besök

Har vi haft ett tekniskt samråd minst en gång under byggtiden ska någon från byggnads­nämnden besöka byggarbetsplatsen. Byggnadsnämnden för protokoll över besöket.

10. Byggnads­nämnden håller ett slutsamråd

Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutas. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

11. Du får ett slutbesked

Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att gripa in. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked. Om du börjar använda det du byggt utan slutbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Byggnads­nämnden gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked (ett så kallat interimistiskt slutbesked). Det gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

Om det du har byggt har för stora brister ska byggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked.

När behöver du bygglov?

Här hittar du information om vilka byggprojekt som kräver bygglov, till exempel inglasat uterum och garage. Projket som inte kräver bygglov kan vara till exempel pool och friggebod.

Bygglov krävs

Du behöver ansöka om bygglov när du ska

 • Uppföra en byggnad
 • Göra en tillbyggnad. Hit räknas allt som ökar en byggnads volym i någon riktning, även saker som att gräva ut en källare eller att bygga en balkong
 • Ändra en byggnads användning, exempelvis anordna bostad i ett garage eller göra en bostad till ett kontor
 • Flytta väggar inomhus om det medför ändringar i bärande konstruktioner
 • Uppföra murar eller plank
 • Anlägga en nöjespark, idrottsplats, parkeringsplats, campingplats, småbåtshamn, golfbanor eller liknande

Inom detaljplanerat område behövs även bygglov när du ska

 • Byta färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial på en byggnad
 • Göra förändringar av byggnader som väsentligt påverkar det yttre utseendet som att byta fönster eller bygga en takkupa
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar

Mer information om bygglov och anmälningsplikt hittar du på Boverkets hemsida:

 

Länk till Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglov krävs inte

Inom detaljplanerat område krävs inte bygglov om du ska

 • Sätta upp en eller flera friggebodar som har en sammanlagd total yta på maximalt 15 kvadratmeter. Höjden får då vara maximalt 3 meter från mark till taknock och byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannarnas medgivande. Observera att inom strandskyddsområde (inom 100-300 m från hav, sjöar och vattendrag) krävs strandskyddsdispens för friggebodar
 • Byta tak eller färg på fasaden behövs inte bygglov om det inte ändrar byggnadens karaktär västenligt. Detta gäller även fristående uthus, garage och mindre komplementbyggnader som tillhör en- eller tvåbostadshuset
 • Anordna en skyddande uteplats med mur eller plank i anslutning till huset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och får inte sträcka sig mer än 3,6 meter från huset och placeringen bör vara minst 4,5 från tomtgränsen
 • Anordna ett skärmtak över uteplatsen, altanen, balkongen eller entrén. Skärmtaket får inte vara större än 15 kvadratmeter och inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter
 • Flytta väggar inomhus, så länge man inte rör bärande konstruktioner

Utanför detaljplanerat område

Bor du utanför detaljplanerat område har du lite större möjligheter att utföra åtgärder utan att ansöka om bygglov. Det kan exempelvis handla om tillbyggnader och ombyggnader. Kontakta vårt Kundcenter för att få veta vad som gäller för ditt specifika ärende.

Plan- och bygglagen

En del av de regler som styr hur man får bygga finns i plan- och bygglagen, PBL. Boverket har en hel del information om vad reglerna innebär.

Grundläggande information om PBL

Boverkets har en publikation som handlar om att bygga nytt och göra ändringar på befintlig bebyggelse. Publikationen innehåller även vilka krav som ställs på de som äger byggnader och tomter.

Certifierade personer enligt PBL

I en del projekt ställer vi krav på att det ska finnas certi­fierade personer. Det kan vara kontroll­ansvarige och energi­experter samt sak­kunniga inom brand, kulturvärden, tillgänglighet och funktionskontrollant.

Fördjupad information om PBL

Vill du fördjupa dig i PBL så kan du göra det på Boverkets hemsida.

Bild på en passare
Hjälpte informationen på sidan dig?