Krokom

Krokom är kommunens centralort och knutpunkt. Här finner du kommunhuset, bibliotek, apotek, bank, vårdcentral, mataffär samt flertalet resturanger och näringslivsverksamheter.

Tomter vid Kvarna

I området låg, troligen redan på 1700-talet, en gemensamhetskvarn, en tullkvarn, därav namnet ”Kvarna”. Området är beläget nära förskola, skola, idrottshall, idrottsplatser samt Indalsälven och rekreationsområden. Från området är det nära till Krokoms centrum med affärer, hälsocentral, restauranger, café, bibliotek med mera.

Intresserad av en tomt? Anmäl dig till vår tomtkö!

Anmäl dig till vår tomtkö!

För att få chansen att köpa en av tomterna på Kvarna behöver du anmäla dig till vår tomtkö. Det gör du genom att fylla i formuläret här nedanför.

När din anmälan är registrerad får du en bekräftelse på din anmälan och din placering i tomtkön. Att vara placerad i Krokoms kommuns tomtkö för Kvarna kostar 200 kronor i registreringsavgift.

Observera att registreringen i tomtkön endast avser Kvarna och att du behöver ta del av bestämmelserna för tomtkö och godkänna dessa.

Dina uppgifter
Dina uppgifter
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö. * (obligatorisk)
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö.

Bestämmelser för tomtkö

1§. Sökande till tomt skall vara fysisk person som inte företräder byggintresset. Sökanden skall erlägga en registreringsavgift om 200 kronor. Denna registreringsavgift skall därefter erläggas årligen för att sökanden skall kvarstå i tomtkön. Erlagd avgift återbetalas ej.

2§. Registrering förutsätter att sökanden är myndig.

3§. Äkta makar och de som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden får endast registreras gemensamt.

4§. Registreringen är personlig och får ej överlåtas.

5§. Efter erhållen äktenskapsskillnad eller då samlevnaden varaktigt brutits äger en av makarna eller de sammanboende rätt att behålla sin plats i tomtkön. Vem som skall kvarstå skall meddelas skriftligen.

6§. Sökande som tilldelats tomt via kommunens tomtkö för bygge i egen regi avregistreras ur tomtkön.

7§. Registrering av sökande sker i datumföljd förutsatt att ansökan är komplett och avgift är erlagd senast fakturans förfallodatum.

8§. Den som registreras som tomtsökande är skyldig att omgående anmäla namnändring eller varaktig adressändring till den enhet som administrerar tomtkön. Har adressändring ej anmälts anses sökanden ej intresserad av att kvarstå i tomtkön och avföres därför.

9§. För bibehållande av turordningen i kön skall sökanden i början av varje år förnya sin ansökan. Detta sker genom att sökanden inbetalar administrationsavgiften som faktureras av kommunen. Har avgiften ej betalats inom 30 dagar anses sökanden ej intresserad av att kvarstå i tomtkön och avföres därför.

10§. Sökande som vid tre tillfällen avböjt erbjudande om att teckna köpekontrakt beträffande tomt fördelad via tomtkön är inte längre berättigad att kvarstå som sökande till tomt utan har att ansöka om förnyad registrering.

11§. Villkor för förvärv av tomt. Sökanden som erhållit tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga densamma för permanent bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Om så inte sker utfäster sig sökanden att till kommunen utge ett vite om TIOTUSEN (10 000 kr) kronor. Sökanden som erhållit villatomt förbinder sig att bosätta sig på densamma på sådant sätt att köparen mantal skrives på fastigheten.

12§. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan efter särskild framställan medge avsteg från angivna regler och villkor i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta.

Införande av registreringsavgift till den kommunala tomtkön är i enlighet med i Krokoms kommunfullmäktige.
Kf § 79
Dnr KS 07/247

Information och pris för tomter vid Kvarna

Fastighetsbeteckning

Areal kvadratmeter

Pris kronor

Hissmon 1:286

948

400 000

Hissmon 1:287

814

400 000

Hissmon 1:288

911

400 000

Hissmon 1:289

908

400 000

Hissmon 1:290

878

400 000

Hissmon 1:291

897

400 000

Hissmon 1:292

912

400 000

Hissmon 1:293

947

400 000

Hissmon 1:294

966

400 000

Hissmon 1:295

804

400 000

Hissmon 1:296

960

400 000

Hissmon 1:297

863

400 000

Hissmon 1:298

860

400 000

Hissmon 1:299

912

400 000

Hissmon 1:300

875

400 000

Hissmon 1:301

760

400 000

Avgifter

Anslutningsavgifter för avlopp, dag- och spillvatten, samt el och fiber ingår i tomtpriset. Nybyggnadskarta ingår också i tomtpriset. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är ett krav.

Övriga kostnader i samband med bygget så som bygglov tillkommer.

Dekorationsbild
Hjälpte informationen på sidan dig?