Ås

Åsbygden ligger naturskönt beläget mellan Krokom och Östersund, med utsikt mot fjällen och Storsjön.

Tomter i Sång­hus­vallen, etapp 5

Området är beläget 3-4 km från centrala Ås och ca 5 km från centrala Östersund. Här erbjuds du ett attraktivt boende som är både naturskönt och stadsnära. Alla tomterna i etapp 1-4 är sålda och området är snart bebyggt med ca 140 hus.

Etapp 5 omfattar 42 tomter avsett för småhus och flerfamiljshus. Infrastrukturen, i form av vägar, vatten- och avloppsledningar, gatubelysning, el och fiber är färdigställt i området.

Tomter till salu visas i karta och tabell nedan.

Intresserad? Anmäl dig till vår tomtkö!

För att få chansen att köpa en av tomterna i Sånghusvallen behöver du anmäla dig till vår tomtkö.

När din anmälan är registrerad får du en bekräftelse på din anmälan och din placering i tomtkön. Att vara placerad i Krokoms kommuns tomtkö i Sånghusvallen kostar 200 kronor i registreringsavgift.

Observera att registreringen i tomtkön endast avser Sånghusvallen etapp 5 och att du behöver ta del av bestämmelserna för tomtkö och godkänna dessa.

Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö Sånghusvallen
Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö Sånghusvallen
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö. * (obligatorisk)
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö.

Bestämmelser för tomtkö

1§. Sökande till tomt skall vara fysisk person som inte företräder byggintresset. Sökanden skall erlägga en registreringsavgift om 200 kronor. Denna registreringsavgift skall därefter erläggas årligen för att sökanden skall kvarstå i tomtkön. Erlagd avgift återbetalas ej.

2§. Registrering förutsätter att sökanden är myndig.

3§. Äkta makar och de som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden får endast registreras gemensamt.

4§. Registreringen är personlig och får ej överlåtas.

5§. Efter erhållen äktenskapsskillnad eller då samlevnaden varaktigt brutits äger en av makarna eller de sammanboende rätt att behålla sin plats i tomtkön. Vem som skall kvarstå skall meddelas skriftligen.

6§. Sökande som tilldelats tomt via kommunens tomtkö för bygge i egen regi avregistreras ur tomtkön.

7§. Registrering av sökande sker i datumföljd förutsatt att ansökan är komplett och avgift är erlagd senast fakturans förfallodatum.

8§. Den som registreras som tomtsökande är skyldig att omgående anmäla namnändring eller varaktig adressändring till den enhet som administrerar tomtkön. Har adressändring ej anmälts anses sökanden ej intresserad av att kvarstå i tomtkön och avföres därför.

9§. För bibehållande av turordningen i kön skall sökanden i början av varje år förnya sin ansökan. Detta sker genom att sökanden inbetalar administrationsavgiften som faktureras av kommunen. Har avgiften ej betalats inom 30 dagar anses sökanden ej intresserad av att kvarstå i tomtkön och avföres därför.

10§. Sökande som vid tre tillfällen avböjt erbjudande om att teckna köpekontrakt beträffande tomt fördelad via tomtkön är inte längre berättigad att kvarstå som sökande till tomt utan har att ansöka om förnyad registrering.

11§. Villkor för förvärv av tomt. Sökanden som erhållit tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga densamma för permanent bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Om så inte sker utfäster sig sökanden att till kommunen utge ett vite om TIOTUSEN (10 000 kr) kronor. Sökanden som erhållit villatomt förbinder sig att bosätta sig på densamma på sådant sätt att köparen mantal skrives på fastigheten.

12§. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan efter särskild framställan medge avsteg från angivna regler och villkor i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta.

Införande av registreringsavgift till den kommunala tomtkön är i enlighet med i Krokoms kommunfullmäktige.
Kf § 79
Dnr KS 07/247

Information och pris för tomter i Sånghusvallen, etapp 5

Fastighets­beteckning

Areal kvadrat­meter

Pris kronor

Byn 1:352

1 539

550 000

Byn 1:363

1 412

550 000

Byn 1:364

1 282

550 000


Avgifter

Anslutningsavgifter för avlopp, dag- och spillvatten, samt el och fiber ingår i tomtpriset. Nybyggnadskarta ingår också i tomtpriset. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är ett krav.

Övriga kostnader i samband med bygget så som bygglov tillkommer.

Dekorationsbild
Hjälpte informationen på sidan dig?

Detalj­planer