Nya områden växer fram

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Elin är planarki­tekt och här berättar hon om hur hon och hennes kollegor formar framtidens samhälle. Elins uppgift är att ta fram detaljplaner för olika ändamål.

På min avdelning formar vi framtidens samhälle. Hela stegen, från översiktsplaner till detaljplaner till exploatering av områden och byggnation av kommunens lokaler, exempelvis skolor, förskolor och LSS-boenden. Avdelningen tar även fram kartor som underlag för våra projekt. Min uppgift är tidigt i stegen. Jag tar fram detaljplaner för olika ändamål. Det är bland annat områden för bostäder, industri och handel och centrumverksamheter. Det kan vara nya eller befintliga områden där detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra annat än vad gällande detaljplan tillåter. Ändringar kan vara stora eller små. Det kan handla om att öka en byggrätt så man får bygga mer än vad gällande detaljplan tillåter, eller det kan vara att man ändrar användning helt. Det kan då exempelvis vara en befintlig byggnad där man vill ha en annan verksamhet än tidigare, men som inte tillåter den nya tänkta användningen.

Det är väldigt roligt att se nya områden växa fram som jag har ritat, givetvis i samarbete med mina fantastiska kollegor. I ett projekt ingår flera funktioner. Det är miljö- och hälsoskyddsinspektör, VA-ingenjör, mark- och exploateringsingenjör, byggnadsinspektör, kart- ingenjör och trafikhandläggare. En detaljplan kan vara väldigt komplex och alla tillsammans bidrar till att en detaljplan fungerar hållbart och långsiktigt. Vi utgår från översiktsplanerna, både den kommunövergripande översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner när vi upprättar våra detaljplaner. I och med klimatförändringarna är till exempel dagvattenhantering viktig att lösa på ett bra och fungerande sätt. För ingen vill väl ha översvämningar som förstör våra vägar och hus?

Det finns flera intressanta projekt på gång. Dels i Kaxås där närmare fyrtio villor planeras att byggas. Sedan har vi Ås båthamn. Där planeras 60–80 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Det är ett relativt stort område och tanken är att halva området mot järnvägen ska bebyggas med bostäder och i halva delen mot sjön ska ett friluftsområde skapas för allmänheten. Vi har också tänkt möjliggöra att båthamnen byggs ut till nästan dubbelt antal platser. I den frågan har vi kontakt med båtklubben. Vi har fler intressanta detaljplaner på gång. Bland annat en privat exploatör i Ås med ett planförslag att möjliggöra elva byggrätter för bostadshus och en detaljplan för handel, kontor och industri intill Krokomsporten.

Porträttbild på en kvinna
  • Elin Novén
  • Planarkitekt
  • 0640 161 00

Meny