Translate site

Startsida Krokoms kommun

Den nya skollagen

Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den trädde i kraft 1 augusti 2010 och tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.

Några viktiga förändringar inom de olika verksamhetsformerna

  • Förskolan blir en egen skolform
  • Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland annat att friskolorna, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg
  • Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen
  • Idag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Detta program ersätts med fem introduktionsprogram
  • Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor
  • Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Bland annat ska beslut om åtgärdsprogram och beslut om rätt till skolskjuts kunna överklagas
  • Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero
  • I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande
  • Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig
  • Skyldighet för skolan att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och även främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

För mer information se länkar till höger.

Uppdaterad 2013-10-07 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »