Translate site

Startsida Krokoms kommun

Förskola och skolbarnomsorg

Förskola

I vår kommun finns idag 25 kommunala förskolor, varav två med inriktning på samiska språk och kultur. Förskolan bedriver pedagogisk verksamhet för barn som är 1–5 år gamla. Förskolan är till för att ge yngre barn omsorg då deras föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Förskola erbjuds även i viss utsträckning då föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.

Förskolan handlar inte enbart om att tillgodose vårdnadshavarnas behov av barnomsorg. Förskolan ska i första hand vara till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar.

All verksamhet styrs av skolverkets läroplan (Lpfö 98). Den pedagogiska verksamheten ska vara utvecklande för barnet och i Krokoms kommun arbetar vi med bland annat normer och värden, lära i naturen och TRAS (tidig registrering av språkutveckling). För oss är det viktigt att barnen är delaktiga och att de får vara med och påverka sin vistelse i förskolan.

Nationella minoriteter

Barn som tillhör en nationell minoritet har särskilda rättigheter till sitt språk och sin kultur. Krokom är samiskt förvaltningsområde och har särskilda mål för samiska språk. Vid förskolan i Rötviken bedrivs integrerad samisk verksamhet och i Änge förskola finns en samisk avdelning. Förskolorna i vår kommun jobbar efter målen i Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde.  
Länk till HandlingplanenPDF.

Barnomsorgspeng

Den 22 april 2009 beslutade riksdagen att anta regeringens lagförslag om en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag till godkänd enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, som ska följa barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer.
Läs mer om vad barnomsorgspengen innebär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmän förskola för treåringar

Riksdagens beslut om allmän förskola för treåringar gäller fr o m 1 juli 2010. Det innebär att varje kommun blir skyldig att erbjuda allmän förskola även för treåringar från och med hösten det år de fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och förlagd till 525 timmar per år. Alla 3-5 åringar som har en placering i kommunal eller enskild förskola går automatiskt också i allmän förskola och avgiften är då reducerad. Allmän förskola följer i stort skolans arbetsår och pågår under de traditionella loven under terminerna men ej under sommarlovet.


Pedagogisk omsorg


Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar. Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1-5 år. Kommunen godkänner och ansvarar för att se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och bestämmelser som finns.

Skolbarnomsorg


Skolbarnomsorgen bedrivs i fritidshem, vanligen i anslutning till grundskolans verksamhet, med några undantag där den bedrivs i samverkan med förskolor. Där erbjuds barnen en meningsfull fritid före och efter skoltid. Schemat ska följa föräldrars arbets- eller studietid.

Inom skolbarnomsorgen arbetar vi bland annat med att utveckla barns självkänsla genom att öka demokrati och jämlikhet. Vi arbetar med normer och värden genom lek och samarbete där samverkan mellan förskolans femåringar och fritidshemmens sexåringar har varit betydande.

Uppdaterad 2016-10-21 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »