Startsida Krokoms kommun
Invigning av Ås nya skola

Ööhpehtimmie jïh maanahåksoe

Krokome maanaburrien tjïelte. Dejstie giejstie tjïeltesne årroeh 20 prosenth (2008) 16 jaepien båeries jallh nuerebe. Gosse Sveerjen mietie vuartesje lea 19 prosenth. Jaepien 2012 bijjelen stoeretjuetie maanah maanahoksemasse tjaalasovveme. Daesnie skåajje, miehtjie jïh jaevrieh eevre lïhke jis sæjhta ålkone årrodh.

Uppdaterad 2015-07-10 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se