Translate site

Startsida Krokoms kommun

Politiska ledningens kommentarer

I denna årsredovisning kan du ta del av hur de olika verksamheterna inom Kro-koms kommun har utvecklats under 2015. Måluppfyllelsen inom skola, barnomsorg, vård och omsorg beskrivs, liksom när det gäller samhällsbyggande, miljöarbete och integration. Verksamheten i kommunen är mycket omfattande och berör alla oss som lever och verkar här.

Efter valet 2014 leds Krokoms kommun av samverkanspartierna; Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Såväl bygg- och miljönämnden, socialnämnden som samhällsbyggnadsnämnden har nya ordföranden, medan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har samma ordförande som under den tidigare mandatperioden.

Samverkanspartiernas mål är att stärka och utveckla alla delar av Krokoms kommun. Tillsammans bygger vi en hållbar, företagsam och växande kommun. Under 2015 ökade invånarantalet med 137 personer till 14 785 vid årets slut. I Svenskt Näringslivs kommunranking när det gäller företagsklimat klättrade Krokom 24 placeringar och ligger nu i topp bland länets kommuner. Detta är positiva signaler inför de utmaningar vi står inför, inte minst i form av stora pensionsavgångar. I kommunen behöver vi bli fler, både personer och företag, som arbetar för att nå våra gemensamma mål.
För 2015 redovisar Krokoms kommun ett överskott om 10,9 mnkr vilket är 5,9 mnkr bättre än budget.


Många nyanlända till kommunen

2015 blev ett intensivt och annorlunda år. Under sensommaren och hösten ökade flyktingströmmen till Europa från krigets Syrien, men även från Irak, Afghanistan och andra länder. I förhållande till sin folkmängd har Sverige tagit emot flest flyktingar bland EU:s medlemsländer. Detta har i hög grad även påverkat Krokom.

Från 2006 har kommunen tagit emot 24 ensamkommande flyktingbarn per år. Under hösten 2015 ökade emellertid strömmen kraftigt och i slutet av året hade hela 80 ensamkommande kommit till Krokom. Detta har krävt nya HVB-hem med personal, fler gode män och organisering av förberedelseklasser och skolgång.

Förutom den stora ökningen av ensamkommande fick Krokom Migrationsverkets uppdrag att på sju dagar i oktober iordningställa boenden för att kunna ta emot hundra asylsökande personer. Även detta klarade vi på ett efter omständigheterna bra sätt. Runt om i kommunen finns dessutom sedan tidigare boenden för ungefär 270 asylsökanden. Arbetet med att ta emot de nyanlända har fått organiseras snabbt och stora krav har ställts på alla förvaltningar. Särskilt under november och december var arbetssituationen särskilt ansträngd.

Lyckligtvis var vi i viss mån förberedda genom den medborgardialog som inleddes under våren 2015. Medborgardialogen syftade till att ta fram en integrationsstrategi, en hjälp i arbetet för att de nyanlända ska känna sig välkomna och vilja stanna i vår kommun.

Glädjande nog finns ett starkt engagemang och en vilja att hjälpa till bland enskilda och föreningar runt om i kommunen. Detta är en viktig grund för framgång i arbetet.

Behov av bostäder

Den största utmaningen för Krokoms kommun idag är att lösa bostadsbristen. En utmaning som vi delar med de flesta av landets kommuner. Det gäller att se till att det finns såväl bostäder för unga som vill flytta till ett eget boende och för äldre som önskar en mer lättskött bostad. Till detta kommer att även de nyanlända som har fått uppehållstillstånd också behöver någonstans att bo.

Att bygga bostäder tar tid. Processen för fler bostäder i Krokom är igång och vi kommer att göra vad vi kan för att det ska finnas bostäder för de som vill leva och verka i kommunen.


Andra viktiga händelser

 • Efter en flerårig dialog och process antog fullmäktige en ny kommunomfattande översiktsplan.

 • En kommersiell serviceplan har antagits, syftet är att säkerställa att hela kommunen har tillgång till god service inom rimliga avstånd.

 • Alla ungdomar mellan 6 och 18 år har från höstterminen fått gratis ungdomskort på Länstrafikens bussar. Det medverkar till att öka det kollektiva resandet och ger större valfrihet i resandet för de unga i kommunen.

 • I december var det en glädjens dag då Krokoms nya mötesplats och bibliotek, Magneten, namngavs och invigdes. Magneten har redan blivit en succé.
  En ny modern, användarvänlig återvinningscentral har invigts och öppnat i Krokom.
  Arbetet med ett nytt reningsverk i Åkersjön har startats. Detta kommer att underlätta fortsatt utveckling i området.

 • Genom EPIR-projektet har energianvändningen i kommunens lokaler kunnat sänkas med tjugo procent.

 • Projektet Rätt till heltid har inletts. Barn- och utbildningsförvaltningen har som första förvaltning nått målet.

 • Inom socialförvaltningen har byte av planeringssystem för hemtjänsten skett. Det medför mer delaktighet i arbetets planering och mindre bilåkande.
  Under hösten återtog kommunen verksamheterna hemtjänst och särskilt boende i Föllingeområdet i egen regi.

Krokom är en barnrik kommun. Vi har den högsta andelen barn och ungdomar bland landets kommuner norr om Tierp. Det ger framtidstro, men ställer samtidigt stora krav på barnomsorg och skola. En stor utmaning är exempelvis att rekrytera förskollärare och lärare.

Samverkan och samarbete med myndigheter och andra organisationer är av stor betydelse för kommunens utveckling. Krokom har bland annat deltagit i gemensamma projekt med grannkommunerna som Jämtlandsstråket och Vattenplan Storsjön. Tågstopp Nälden blir exempelvis en viktig investering. Överhuvudtaget är investeringar i infrastruktur; väg, järnväg, mobiltäckning och bredband, en förutsättning för utveckling av hela Krokoms kommun.

Maria Söderberg (C)
Björn Hammarberg (M)
Jan Runsten (MP)
Lena Persson (KD)

Uppdaterad 2016-05-04 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »